Новини

Резултати от международното изследване за преподаване и учене TALIS 2013

25 юни 2014
Международното изследване за преподаване и учене (Teaching and Learning International Survey TALIS) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) има за цел да помогне на страните да направят преглед и да дефинира

Повече за ЦКОКУО

Основни дейности:

  • разработване на изпитни материали и стандартизирани тестове;
  • психометричен анализ на тестови задачи и тестове;
  • провеждане на изпити за степента на владеене на български език за придобиване на българско гражданство;
  • организиране и провеждане на различни видове изпити на национално ниво, съгласувано с МОН и РИО;
  • сканиране, обработка и анализ на данни от проведени оценявания;
  • апробиране на изпитни материали за различни видове изпити;
  • координиране на участието на България в международни сравнителни оценявания;
  • създаване, поддържане и актуализация на база данни от тестови задачи и изпитни материали.

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

sm_map.png

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg