Центърът се ръководи от директор и е структуриран в три отдела: отдел „Качество на училищното образование“

 • разработва системи за контрол на качеството на училищното образование;
 • разработва и апробира модели и механизми за вътрешно и външно оценяване в училищното образование;
 • инициира предложения за различни видове изпити на национално ниво и усъвършенстване на нормативната уредба за провеждане на контролни дейности, свързани с подобряване на качеството на училищното образование;
 • организира разработването и апробирането на изпитни материали за различни видове изпити;
 • създава, поддържа и актуализира база данни с изпитни материали;
 • участва в организацията и провеждането на различните видове контролни дейности, свързани с качеството на училищното образование;
 • съвместно с МОН и други институции организира дейности за контрол и оценка на професионалното образование и обучение;
 • участва в създаването на организация за провеждане на различни видове изпити на национално ниво, съгласувано с МОН и РИО;
 • изготвя предложения за състава на комисиите за подготовка и за експертна оценка на изпитни материали за държавни зрелостни изпити и за различни видове изпити;
 • съдейства за инструктиране на РИО, директори на училищата и отговорници по информационна сигурност на изпитите на национално ниво;
 • разработва изпитни материали, организира и провежда изпити за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация и владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България;
 • подпомага съответните дирекции в МОН при изготвянето на учебно-изпитни програми;
 • подпомага директора на центъра при изготвянето на периодични доклади до МОН за качеството на училищното образование.


отдел „Международни изследвания в образованието и анализи“

 • проучва и анализира системите за контрол на качеството на училищното образование в страните от Европейския съюз и в други страни с цел използване на положителния опит и добрите практики;
 • съдейства на страните от Европейския съюз и други международни партньори, като предоставя информация за положителния опит и добри практики в Република България в областта на контрола и оценяването на качеството на училищното образование;
 • подготвя тематични изследвания за качеството на училищното образование на национално ниво;
 • провежда международни и национални изследвания на качеството на училищното образование в Република България;
 • организира и поддържа мрежа от тестови администратори за провеждане на международни и национални изследвания на качеството на училищното образование;
 • обработва и анализира данните от международни и национални изследвания на качеството на училищното образование и разработва и публикува доклади с резултатите от изследванията;
 • участва в създаването и поддържането на информационна мрежа за заявяване на участие в изпити на национално ниво;
 • осигурява вярно репродуциране на изпитни материали в съдържателен и количествен план;
 • осигурява информационна сигурност при печатане, разпространение и проверка на изпитни материали;
 • предлага и прилага механизми за засекретяване и разсекретяване на изпитни материали за изпити на национално ниво;
 • осигурява правилното използване на софтуерен продукт и оптически четец за обработка на данни от изпити на национално ниво;
 • анализира съдържателните и организационните проблеми, свързани с провеждането на различни видове изпити на национално ниво, и подготвя статистическа информация, която предоставя на МОН;
 • участва в организацията и провеждането на изпити за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация и владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България.


отдел „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“

 • осъществява процесуалното представителство на центъра;
 • осигурява управлението на собствеността, предоставена за ползване на центъра;
 • изготвя документите по възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите в центъра;
 • води и съхранява трудовите досиета на служителите;
 • организира и контролира деловодната дейност и движението на кореспонденцията;
 • организира правилното ползване и съхраняване на документацията;
 • извършва финансово-счетоводното обслужване в съответствие с нормативните документи, отнасящи се за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 • организира законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
 • организира и извършва цялостното материално-техническо снабдяване и обслужване на центъра.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още